Δημοσίευση του επιστημονικού άρθρου “Analysis of slope instabilities in the Corinth Canal using UAV-enabled mapping”