Δημοσίευση του επιστημονικού άρθρου «2D and 3D Back-analysis of a landslide in Egremnoi caused by the November 17 2015 Lefkada earthquake»