Δημοσίευση του επιστημονικού άρθρου “2D and 3D Back-analysis of a landslide in Egremnoi caused by the November 17 2015 Lefkada earthquake”